GIANCARLO RONCHI

E’ nato a Mantova. La sua famiglia abitava a Gazoldo degli Ippoliti prima di trasferirsi, nel 1969, a Rodigo. “Rodigo è il mio paese e ad esso e alla sua gente ho voluto dedicare le storie e le poesie che in questi anni ho scritto ed ho inserito in varie raccolte”.

Giancarlo Ronchi ha iniziato a scrivere per caso, ed a poco a poco la sua fantasia letteraria si è trasformata in testi in lingua, ma soprattutto in dialetto. Scritti e poesie che ancora oggi sono apprezzati non solo dai suoi concittadini.

Sicuramente – è solito affermare – non solo nulla di eccezionale, però hanno la presunzione di testimoniare tanti ricordi e di stimolare qualche emozione. Forse vi saranno anche degli errori però v’invito a leggerli e se un giorno ci potremo incontrare ditemi cosa ne pensate. Per me comunque è stata e sarà una bella avventura grazie anche al fatto che posso contare sull’efficacia e forza della  nostra tipica parlata locale

Canchér d’en virus

Ma vardè st’an cuşa s’è capità
An virus che nisűn pudìa imaginà
Gh’om de cunbater na brɶta guera
tɶti insiem, nuater che in sla tera
ma ‘l conpit pűsè dűr al ghè tucà
a quei chi gha de asister i malà…
a chesti che secont al mè parér
ghe sarìa de fai sűbit tɶti cavalier
i fa dies u dudes uri in uspedal
e tanti volti sensa guarì dal mal.
Nuater som a caşa in quarantena
Ghom sul de pensà a cuşa fa de sena.
Epűre tanti i cuntinua a lamentàs
Perché i pɶl mia mɶves,spustàs
I ha gnamò capì che l’è mèi per tɶt
Se piasi, stradi e lucai i resta vɶt..
Me ricordi me nono che ‘l cuntava
Quant i purtava li braghi a la şuava
Quant tɶti i ‘ndava via a suldà
E tanti ,tropi i è restà là ,masà
In caşa là i stava al scűr, scundì
Perché i Pipo i ha pudès mia culpì.
Adès su fɶr in meşa a la natűra
pasa na machina ogni quart d’ura
se sent al vent e a cantà i uşelin
propia cuma quant a sium piculin
par insoma che soma tɶti a cà
cun la paűra de èser cuntagià.
La televişiun la parla sul de quel
I pűtlèt per furtűna i fa burdèl
Li famigli li sta insiem, in cunpagnìa
Sinò l’è sul per li festi, u le per via.
Insoma stando a caşa forsi pudarom
Vardàs denter e capì mèi chi som.
Canchèr d’en virus te laser le
De fa tropi malà e mort tɶti i de
Vulom turnà a la vita nurmale nè
A laurà,şűgà e bever an qual cafè.


L’ültima panchina (del vial)

L’è tant temp cla gh è mia pɶ
Chissà perché i la cavada sɶ
I capi cus-l’è: ma la panchina
L’ültima in font al vial, la mia.

Quel sl’es pudì e vulì parlà
Quanti storii cl’avria cuntà
L’era ‘n simbul dla me generaziun
A dil adès agh credaria nisün.

L’è sta al me ritrovo preferì
Specialment sot-sera u a l’imbrünì
Prima hu dit cl’era mia per afèt

Ma gh n’andava tanti di pütlét.

Natüralment in cumpagnia,
dla murusina, mia con su sia.

Quant vaghi in lunga ‘l vial
Se vardi mia là stagh mal …
Però urmai la gh è mia pɶ
Saria trop bel sentas amò la sɶ.

Magari cuna n qual an da men
E diga “cara Cuma ‘t vɶi ben”
E dopo dà san başin dei cuntent
Là in meşa al vert ….sensa ciment.


L’udur de şe
(in dla camera di salam)

Fra i-udur che me ricordi de putlét
gh n’è üno che ‘m porta in sel mé lét
l’éra caratristich de quant fava frét
e se scaldaum cun li scaldini e ‘l pret.

Al sìva de şe , l’èra n’ udur fort
al l’avres sentì sensater anche ‘n mort
in dla mè camera gh era mia ‘l sulèr
e ‘s sentiva i tupùn a corèer in granèr

Però ‘l prufüm al s’fava cumpagnia
l’era quaşi simpatich, al metìa alegria
l’era gaiart, ma ‘l dürava sul ot dè
ciuè fintant che i salam i stave lè.

Dop quant i-era sɶt i ‘nadava de bàs
an po’ a la volta cun li man e bràs.
A nuater pütlet as restava i ricordi
l’udur de ai, de şe, ‘n po’ ‘t cordi,

I ciò piantà là in alt tacà a li piani
Chi pariva tanti sentinèli paranpani
bandunadi, sensa laurà, per n’an
in dla camera vɶda, sensa pɶ i salam!

Dop hom giüstà la caşa e i sulèr
la me camera, la sufita e ‘l graner
e atsè hom duvì cambiaga ‘l post
là in cantina, fra i tinàs e ‘l most.

Però a nuater qualcoşa s’è mancà
l’udur de şe che per tanti ani om naşà


I mèster de na volta

Inchɶ pűtèi vurìa cuntàf di mèster
Che gh era na volta, mia certo ier
Tanti i si inșegnava cuma i pudìva
Magari a vender na qual mercansìa
Gh era quei che vendiva sis e luìn
Che pasava per li cași cul muturìn
Gh era quei che i cavai i ferava ben
E di-ater chi levava in cașa i cavalèr
I ghe dava de magnà li foi di mur
E dopo ‘n pò i fava li galeti deparlur
Gh era tanti impreși de műradur
Adès tanti i laura fra ciar e scűr
E ve ricurdè al scarpulìn Dalşop
Che l’indrisava anca i tach sòp…
E amò i tanti chi fava al masalìn
D’inveren e magari i fava i pustìn
Me ricordi ben anca tanti caretèr
Chi ‘ndava sɶ e șo, i fava ‘l sentèr
I era i antenà di noster camionisti
forsi i era pűsè cuntent, mia tristi.
E chi ha mai vist o sentì al muleta
Curtèi e forbes inturcià in dla gașeta
E ‘l magnan che ‘l giustava i parɶi
Chi ghe vulìa per fa boier i linsɶi ?
E ancora l’umbrelèr che ‘l sbraiava
E li doni che li curiva fɶra de caşa
Insoma quanti mèster che è sparì
Surpasà dal prugreso, e fat finì…
Adès pensarì che nustalgich te sé
E forsi gh avrì anca reșun va bé
Me l’è vera su ligà tant a chi-ani là
e so cunvint chi sia bèi da ricurdà
ma pensi anca a tanti amich andà
che sia an duvèr mia desmentegà.


L’ɶndes de dű mes

Gh’è na data che m’è restà inprès
E la parla de l’ɶndes de dű mes
La prima l’è in lɶi de l’utantadű
e la parla de na partida de balùn
Italia Germania e Pertini in tribűna
E nuater italian parìum in sla lűna
La sera tɶti a Mantua in Pradèla
A festegià na vitoria propia bèla
Me me ricordi cușa ho fat ch’el dè
Ma ste mia dumandam al perché
Dopo al rigore sbaglià al prim tenp
Sium mia preucupà, quasi cuntent
Se sentìum cuma l’ha ‘ndava a finì
Sìum lancià, trop gaiart, l’ium capì.
Adès som tɶti tristi, moch, pianșom
È partì Pablito, al noster canpiun
St’an l’è sta n’an disgrasìà, funesto
Che an de merda, chesto che bisesto
Al s’ha purtà via tanta, tropa șent
Canpiun,dutur,infermier e brasent.
Ch’l’atra giurnada l’era in setenber
Del dűmilaűn, la ricurdarom senper
Al mont dop che ‘l de l’è pɶ sta quel
Trimila mort gh’è sta e che cincèl
Però anca de chel de lè ricordi tɶt
Anca se a la fin a som restà mɶt
Do dati che i ha canbià la storia
De nuater italian in dla memoria
Forsi ho eșagerà ‘n po cui paragun
È stà cuinvolt anca tanti atri nasiun
inchɶ però vɶi celebrà al mundial
in unur de Pablito Rosi al nasiunal
ciau canpìun varda de fa bun vias
e ogni tant ve șo a catas e ricurdàs
quant hom vinsì cun la Germania
in dl’utantadű in Lɶi in Spagna…..

10 ott 2020


L’Istà de San Martìn

E’ şa pasà anca l’istà San Martìn
In dua ogni most al diventa vin
Ma ghe n’è tanti storii in sel sant
Per eşempi se pɶl sta sensa guant
Infati lű l’ha taià e spartì ‘l mantèl
Quant al sé incuntra cun al pűtèl
Callà l’era quaşi nűt e pien de frèt
Lű al gh avres dat anca i calsèt…
Na volta i biulch i ghia de fa patini
I tuliva sɶ tɶt, anca li mansarini
I su fiɶi i canbiava schɶla e amich
cun lur i ‘ndava a magnà pan e fich
Da alura è restà amò an pruverbi vec
Per San Martin te toca canbià tec…
In tanti i rustiva marun e castagni
E i ha vendiva in piasa bèli stagni
U magari fati cɶşer in del camin
E l’era na festa per grant e pűtìn.
Li pianti urmai i è nűdi sensa foi
L’è ‘l segn che riva ‘l fret e ‘ moi
La brɶta stagiun la riva urmai
Se toca tirà fɶra paltò e stivai
Però per dű o tri dè om respirà
E se parìa de èser amò d’istà…


I persunagi dla memoria

Quei che cuma me i ha süperà i quaranta
E chi i era pütlet a caval di-ani stanta
i gh’hà vì tanti ucaşiun de frequentà
Persüni e persunagi che l’è bel ricurdà.
In piasa e in di-ustarii del noster paes
Gh’era pien de gent, mia cuma adès.
Urmai cun la televişiun senper inpisa
La şent la ‘s fa ciapà da la pigrisia..
I ricordi, pürtrop, a volti i ‘s fa retorica
E la memoria la risc-ia de diventà storica.
Pruom a meter insiem in d’en mument
Li faci d’alura che che am vegn in ment
Gh’era al “ragn”,’l “maestro” e “girlanda”
Chi girava per Rodegh, cuma na banda.
Gh’era “Socrate” cul su sterio utumatich
E per tœti nuater l’era an gran sinpatich.
Al gh’iva la mania de ‘ndà a Bresa
Ma forsi l’era sul na su debulesa…
E “Canpanin” ch’el ripetiva senper quel
Che ghe dişiva a turen an qual pütlutèl!
E ‘l Mario e ‘l Fernando i dü fradèi
Che persunagi chi i era anca quei!
E po “Puldin” dal col stort cul caret
Quanti gir cl’ha fat sœ e şo, puaret.
Alura al “ricovero” quei püsè san
I gh’ia na certa libertà in dli man
I culaburava a fa an qual mesterulin
In canbio dnà mancia u ‘n “piculin”.
Comunque ricurdas quei pasà in di-an
Agh vurìa na memoria d’elefant
Ma se faghi an nom u ‘n scurmai
I la sa tœti de chi parli, anca i pai!
L’era üno de nuater, né moro né biont
Serà sœ, quaşi işulà, in del su mont.
L’ha sübì per ani ingiüstisii e schers
E l’è senper stà cunsiderà divers…
Però quant l’è mort an qual mes fa
La lasà an vœt dificil de culmà.
Ciao Gabri u “Stipendio” per nuater
At restarè in di noster cœr sens’ater.
Na roba in cusciensa ‘m senti de augurat
Varda de divertet, ciuè quel che t’è mai fat!


I divers

Di divers agh n’è de tanti rasi
I è mia divis per età u per fasi
Sicürament i è persuni cumüni
Cun i su prublemi, li su bitüdini.
Gh’è quei che prufèsa n’atra religiun
Che suna a tœti li porti e ai purtun..
Gh’è di-ater che cul culur dla pèl scüra
I gh şœga, i ha tœs in gir, i ha turtüra.
Ma chilé a sei mai vardà in del coer..
A gh hai mia ‘l sanch ros anca lur?
A volti per divers s’intent anca
La şent cuma nuater dla pèl bianca
Magari sul perché i è ‘n po’ efeminà
E quei del su seso i vurìa frequentà..
Ma in font i veri divers i è cunsiderà
Quei che ‘gh toca tœti dé de tribulà
In meşa a na selva de barieri e pregiudisi
cun na sfilsa infinida piena d’ingiustisii….
A i è pran tanti li robi chi pœl mia fa
Quanti ustacui inpusibii de scavalcà….
E pensà chi dumanda sul che sia rispetà
Na roba fundamentale: la su dignità!
Di pàs avanti n’è stà fat in di-ani
Per iutai a mia sentes di marsiani
Però ‘ghn’è ancora tanta dla strada
Prima de pudì riva a clà giurnada
In cui tœti quei cunsiderà divers
I posa dì:”hu catà quei ch’ivi pers”
L’amicisia, l’amur e la sulidarietà
Ciuè li robi esenziali per na vera sucietà.
Quindi hom capì cuşa s’è restà de fà
Perché in dla vita pürtrop tœt poel capità..
Ma vardè l’è mai trop tardi per cumincià
A iutà quei che gh ha bisogn….e a lutà….


I vuluntari

Di vuluntari in Italia ‘gh n’è miliun
Tœti i cunta, tœti i fa quèl de bun.
Gh’è quei spurtif chi cüra i pütlét
E quei curagius ch’inboca i vecét.
Gh’è quei che i dà ‘l sanch e i tàs
E di-ater che cui malà i fa di viàs
Bianca,verda u rosa gh’è la crus
E mai nisün che diventarà famus!
Gh’è quei che cor sensa ciamai
Departœt, in dua sücét di guai,
pensom a teremòt,frani u alüviun
e a quanti i s’ met a dispusisiun
i porta bràs,curagio e buni paroli
insoma i è d’amirà, ater che foli!
E quei che tegn in pé i vari uratori
Ei mia forsi anca lur meritori?
Per ültim, ma mia per inpurtansa
Quei che opera per la citadinansa
Che urganişa cuncert,mostri e feri
Chi stà in bal, tanti dé e tanti seri
Chi ricef de spes critichi e delusiun
E ogni tant na qual sudisfasiun.
A lur, e a quei che gratis i laùra,
Curagio cuntinuè la vostra aventüra
Perché esèr vuluntari l’è anca bèl!
E a chi-ater agh dişi : ”şo ’l capèl” !


Santa Lœsia (Lücia)

In chi dè le i pütlet cuma i fa bèl
I sculta tœt, i fa mia cincèl!
Mama se’t vedi Santa Lücia
Salüdla tant da parte mia,
diga che per le ha prœvi afèt
e che so an gran brau pütlet.
Al campanel sunà dal tu vişin
E lur ferum dinturen al camin
Oc sbarà, cœr che bat a sent
Che emusiun in chi mument!
Santa Lœsia portum an bel şœch
Atsé bel de fam restà de stœch.
Sot-sera i prepara acqua, pan e fen
Per l’asnin e la santa, quant i vegn.
Sœ ‘ndè a let pütlet e fè i bun
Sinò la ‘f porta sener e carbun!
Quant i è sicür chi s’è indurmensà
Şo de bas i comincia a preparà..
Şœch,dulsin, fich sech e mandarin
at vedré che facia i farà chi pütin.
A li quater dla matina i è şa in pé
Che smania,che euforia chèl dé.
La vecina cui regai l’ è şa rivada
Cuma farala.. a sbaglià mai strada!


Al burièl (de na volta)

Gh’era n’űşansa al sìe de şenèr
E ciuè quela de fa an bel burièl
Per brűşà la vecia là in sel pal
tanti i dis che la bɶta via al mal
E alura se catava sɶ de tɶt: foi
Batarìa, legnam e gomi mia moi
An po’ de petrolio e di bèi broch
E po alè che s’inpisava al fɶch.
l’era na festa oltre la tradisiun
grant e pűtlèt tɶti insiem debùn.
Dop cun la storia de mia inquinà
Li gomi se li pudìa mia pɶ brűşà
Alura se metìva sɶ di mobii vec
E tanti tafanari in sufita sota al tec
La tradisiun la gh’è amò sul st’an
A s’è mia pudì fal ma visto l’an…
Per solit i l’ha fava a Rivalta e Fusà
Sperom per st’an quen, sarìa ‘n pecà
An bel panin, dli salameli e vin brulè
E alè che se pasa na bèla sera vè
Rispetà li nostri űşansi e po per pasà
Na qual ura in cunpagnìa seren e rilasà
E adès unestament se sent al bişogn

De brasà sɶ ‘n qualcun, anca n’om
Cun la fola del virus e la pandemia
S’en pɶl pɶ, vuresum pudì scapà via
Speròm de ‘n daghen de co a la svelta
E de ricumincià a viver cuma na volta.


La calabroşa

Stamatina prest gh era tɶt bianch
La calabroşa che spetacul, n’incant
L’era tant che s’l ha vedìa mia pɶ
Al panurama l’è pűsè bel inchɶ
Li cavedagni, i fos, anca li pianti
Che meraviglia vedli tɶti bianchi
La calabroşa, la ghèba , i l’ha ciama
E stamatina gh era anca la fűmana.
Dopo a gh’ è la part pű brɶta asè
Al giàs in strada l’è űno di perché
Se sblisc-ia risciando de fàs del mal
O magari de ‘ndà incuntra an pal
Ma me cuma al solit vurìa veder
Al bèl de la natűra e anca creder
Che tɶt al gh abia i su tanti perché
Che la natűra la sapia difendes né
An pruverbi vec al recitava atsè
“sota la nef al pan”, vel ricurdè??
E alura rispetom almen li stagiun
E speròm che la vaga mèi debùn
Dli robi beli n’hom mia vist tanti
Bèli cuma la calabroşa in sli pianti.


La nevada dl’utantasinch

Ha cumincià a fiucà per l’Epifania
A n’è gni şo vint fenech u le per via
L’ha ricumincià per S.Antoni al darsèt
Stavolta s’hom rivà an mes meter net.
La gniva şo atsé fort cla paria pagada
Quela s-poel dì cl’è stada na nevada!
A fiucà sensa fermas per du dé e do not
An bel mument a l’iva anca rot!
Però l’era propia an gran bel panurama
Rodegh al paria Curtina, in muntagna
In campagna e in dla piasa del paes
La gh’è restada per almen tri mes!
Di dan e di problemi la n’ha dat
Sensa luce per tri dé, ma che fat
A s’ tucava de ‘ndà a let al scür
Ater che cidi e televisiun a culur.
E tœti i frişer che s’era scungelà
Pran tanta roba è ‘ndà strüscià.
E andà in strada cun li machini?
Al saria sta mei tœ sœ i patini!
Però su cunvint che s’la ricurdarom
E chisà quanti volti la cuntarom
Magari intant che s’ bef an quint
Ve ricurdé la nevada dl’utantasinch?


Li Piani
(località “balneare” Rodighese)

Quant i-acqui i-era ancora sani
E precişament al bœgn a dli piani
Tœt Rodegh l’andava a fa ‘l bagn
Anca se a volti gnìva şo ‘n qual cagn.
Al sabet e la domenica gh’era pien
Saltaum, şugaum , serum seren.
Quanti fichét, quanti punpieri
‘s parìa d’eser di nudadur veri
faum an şœch che ‘s-ciamava “magna l’os” **
chi sbagliava, ‘l butaum in del fòs !
natüralment i grant i cumandava
an qual schers ai pü picui i ghi ha fava
i-era şœch stüpit, inocui e inucent
i lasava mia al segn, cuma ‘l vent
i pü bèi i-era quei cun s-ciampo e sügaman
I ‘s lavava là, i ghiiva gnamò ‘l bagn…
E i custœm? Nisün al ghiiva firmà
i-era slip che cunpraum al mercà
ma questo l’era mia l’inpurtant
sium bun de divertés listés, tant…
Adès i va tœti a l’Airone u ‘l Pero*
Gh’è tœt bel là, l’è mia ‘n mistero.
I è piscini muderni pieni ‘t cunfort
Specialment per quei che vœl fa sport.
La nostra piscina l’era là a li “Piani”
Ma… n’è pasà pran tanti dii ani..

**Magna l’os: gioco tipico degli anni 70/ 80 con penitenza

*Airone e Pero: piscine attive nei dintorni del nostro paese, moderne e molto frequentate.